Toimeksiantosopimuksella työskennellessä puhutaan palkkiosta tai työkorvauksesta. 

Palkkion tulee olla palkkaa suurempi, koska toimeksisaajan tulee maksaa sosiaalivakuutusmaksut itse. Vuonna 2020 TyEL-perusmaksu on 25,30 % työntekijöiden palkoista.

Verottaja katsoo, että kokouspalkkiot ja henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot ovat palkkio-nimikkeestä huolimatta palkkaa ja siten niistä toimeksiantajan on maksettava sosiaaliturvamaksut. 

Kuitenkin jos palkkioon sisältyy matkakulut, niin koko summaa ei voisi verottajan ohjeen mukaan maksattaa palkkana. Sillä  matkalkuluista maksetaan silloin kahdesti veroa: osto hetkellä, sekä palkanmaksussa.

Toimeksiantosoipimukseen eivät kuulu muut työnantajan velvoitteet, kuten sairaus-tai loma-ajanpalkka tai ylityökorvaukset. Eikä myöskään työlainsäädäntö, eikä työehtosopimukset. 

Työkorvausta maksetaan työstä, 

tehtävästä tai palveluksesta, mutta se ei ole palkkaa.

Työkorvaus on yleensä saajalleen yritystuloa, mutta työkorvausta voi olla myös yksittäiset tai satunnaisesti työstä maksettavat suoritukset, kun niiden tekijä on yksityinen henkilö, joka ei ole työsuhteessa työn teettäjään. Samalla se tarkoittaa, ettei työnantaja ole maksanut sosiaalivakuutusta, eli eläketurvamaksuja. Silloin toimeksiannosta ei kerry eläkettä.

Kokemusasiantuntijat saattavat olla täyden työkyvyn sijaan myös osatyökykyisiä eli he itse määrittelevät kuinka hyvin kykenevät mihinkin osaan työstä. He voivat olla myös työkyvyttömiä, sairauslomalla tai kuntoutustuella, jolloin lääkäri on määritellyt, ettei kokopäivätyön määräaikaan kyetä. Lisäksi he voivat olla työkyvyttömyyseläkkeellä tai osittaisella sellaisella. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä on ansaintaraja, jolla katsotaan, että ansiotulot ovat ennen veroja (brutto) enintään 834,52 e/kk (2020). Ansaintaraja voi olla suurempi, jos on saanut  työelämässä ollessaan parempaa palkkaa. Jos ansaintaraja (yleensä vuoden keskiarvosta) ylittyy, eläke tulee maksaa takaisin. Tai sen voi laittaa lepäämään jo etukäteen vähintään 3kk ja enintään 2 vuodeksi. Aina, etenkin ennen isompaa työrupeamaa pitää ilmoittaa Kelaan ja/tai työeläkeyhtiöön, mikäli osa eläkkeestä maksetaan sieltä.

Työnantaja voi saada työttömän kokemusasiantuntijan työllistämiseen palkkatukea TE-palveluista. Lisäksi, jos työttömän vamma tai sairaus olennaisesti sekä pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjotussa tehtävässä, palkkatukea voi saada enemmän tai jopa pidemmän aikaa.

Työsopimuksen yhteydessä tulo merkitään yleensä palkkana.

Myös työsuhteessa olevalle voidaan maksaa palkkioita, mutta silloin ne ovat nimikkeestä huolimatta palkkaa, josta verojen lisäksi kuuluu maksaa myös eläke- ja muut vakuutusmaksut.

Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen eläkevakuutus ja tilittää eläkemaksut. Jos työansiot ovat kalenterikuukauden aikana vähintään 60,57 euroa (vuonna 2020). 

Verovapaata tuloa. 

Päivärahaa voidaan maksaa, mikäli matkakohde sijaitsee yli 15 kilometrin etäisyydellä varsinaisesta työpaikasta tai palkansaajan asunnosta ja työmatkan kesto on vähintään kuusi tuntia. Mikäli palkansaajalle ei keikkaluontoisen työnsä takia ole varsinaista työpaikkaa, on työmatkan määritelmä monivivahteisempi. Näihin poikkeustilanteisiin voit tutustua Verohallinnon ohjeistuksen (3§) avulla. 

Vuonna 2020 kotimaan kokopäiväraha on 43 euroa (yli 10 tuntia) ja osapäiväraha 20 euroa (yli 6 tuntia). Matkavuorokausi tarkoittaa maksimissaan 24 tunnin mittaista ajanjaksoa, joka käynnistyy palkansaajan aloittaessa työmatkansa joko asunnoltaan tai työpaikaltaan. Matkavuorokausi katsotaan päättyneeksi, kun palkansaaja on palannut asunnolleen tai työpaikalleen. 

Kun osallistuu esimerkiksi työkokeiluun, voi saada Kelasta kulukorvausta työkokeilun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin. Osallistumisesta sovitaan TE-palvelujen kanssa. Korvaus on 9 e/pv, ja sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Kulukorvausta ei katsota tuloksi toimeentulotuen perusosassa. Myöskään palkkiot tai muut tulot alle 150€/kk/perheenjäsen, eivät vaikuta toimeentulotuen määrään.

Yleisen asumistuen määrään ei vaikuta alle 300€ kuukausitulot. Eläkkeen saajan asumistukeen sen sijaan vaikuttaa pienemmätkin tulon vaihtelut, mutta vuositasolla.

Omat palkkatedot voit tarkistaa tulorekisteri.fi-palvelusta. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.

Lisätietoja löydät myös: Kela.fi, TE-palvelut.fi ja Vero.fi -nettisivuilta.