Siirry suoraan sisältöön

Täältä löydät kokemusasiantuntijuuteen liittyiviä tutukimuksia, työkirjoja, sekä muita vinkkejä.

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) sivu kokemusosaamisesta.

TUTKIMUKSIA

Suomalainen mielenterveyspolitiikka : Julkisen vallan ohjaus mielenterveyden häiriöön sairastuneiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi

Väitöskirja

Ahonen, Karoliina 2020

Päivi Rissanen
Skitsofreniasta kuntoutuminen
Lisensiaatintyö

Toivoton tapaus?
Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta

Väitöskirja
http://www.kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf

Sari Jurvansuu ja Päivi Rissanen 

Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/tietopuu_tutkimussarja_2_2019_toimijoiden_osallistuminen_ja_aktiivisen_kansalaisuuden_tukeminen_paihde-_ja_mielenterveysyhdistyksissa.pdf?fbclid=IwAR3hTKUxRcocFF4IhJvz1Zvz6o2ZJ02YaeMjJJY91GdmuC_tMsLYSbFuJnk


Sipari, Salla; Vänskä, Nea; Lehtonen, Krista; Helenius, Sari; Väisänen, Sara; Harra, Toini (2022)

Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-332-9

Ari Nieminen, Ari Tarkiainen & Elina Vuorio (toim.)

KOKEMUSTIETO, HYVINVOINTI
JA PAIKALLISUUS

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164353.pdf

Nieminen, Ari (2019)

Osallisuuden tila – Käsitteestä ja toteutuksesta

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-330-8


Elisa Lipsanen

Asiakasnäkökulma mielenterveys- ja päihdehuollon palvelutoiminnan vaikuttavuuteen : Tarinoita sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuudesta

Pro gradu-tutkielma

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003248954


Suominen, Anne (2020) opinnäytetyö

Kokemusasiantuntijoiden työhyvinvoinnin kysymykset : Odotuksia ja kokemuksia työhyvinvoinnista

https://www.theseus.fi/handle/10024/348085

Anne Leinonen
Sairauden taakasta kokemuksen voimaan
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat palveluiden kokemustutkijoina

Pro gradu -tutkielma

Kirsi Hipp
”Että se meijän sana kuuluis siellä” –
Kokemusarvioijan osallisuus mielenterveyspalvelujen kehittäjänä

Pro gradu -tutkielma
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20141322/urn_nbn_fi_uef-20141322.pdf


Heini Kapanen, Anne Leinonen ja Anu-Riikka Rantanen
Kokemusarvioijat: Tuula Haglund, Heli Karjunen, Marianne Kauppinen, Ritva Kemppainen, Rosa-maria Keskivaara, Jouni Kuusivaara, Anna Lindroos, Tiina Mauno, Anneli Peltomaa, Hilkka Pulkkinen, Pia Rainio, Sami Roponen, Ilona Vihavainen
Lilinkotisäätiön kolmen talon kokemusarvointi

Heini Kapanen, Anu-Riikka Rantanen
Kokemusarvioijat:Tomi Kallio, Anna Lindroos, Tiina Mauno, Nina Peltola, Ilona Vihavainen
Laturi on mun juttu!
Kokemusarviointi Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisössä
https://docplayer.fi/8957692-Laturi-on-mun-juttu-kokemusarviointi-alvi-ry-n-laturin-tukiyhteisossa.html

Heini Kapanen, Anu-Riikka Rantanen
Kokemusarvioijat: Tomi Kallio, Ritva Kemppainen, Anna Lindroos, Tiina Mauno, Nina Peltola, Ilona Vihavainen
Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto APS7
Hoitoon ohjautuminen, hoito ja avohoitoon siirtyminen
https://docplayer.fi/2167109-Tampereen-yliopistollisen-sairaalan-psykiatrian-toimialueen-akuuttipsykiatrian-osasto-aps7.html


Kirsi Sirola
Kokemusarvioijat: Tomi Kallio, Tiina Mauno, Pia Rainio, Ilona Vihavainen
Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikat työntekijöiden näkökulmasta

Markku Salo
Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteina
ITHACA-hankkeen Suomen raportti
https://www.thl.fi/documents/10531/1449887/ihmisoikeudet.pdf/71a2be97-df68-47bd-97ef-b5d90180c106

Markku Salo – Susanna Hyväri (toim.)
Kokemalla kohdattu, tutkimalla tulkittu


Maria Tarhi
”Ite oli vähän ku toinen kehittäjä sen ammattilaisen rinnalla” – Kokemusasiantuntijat sosiaali- ja terveysalan ammattityössä
https://www.theseus.fi/handle/10024/112799
Opinnäytetyö AMK

Katja Sillman
Kokemuksia ryhmän ohjaamisesta ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyönä
Opinnäytetyö AMK
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/93322/Sillman_Katja.pdf?sequence=2

Elisa Hyvärinen
Mielenterveyskuntoutujasta kokemusasiantuntijaksi – kuvaus mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden muodostumisesta
Opinnäytetyö AMK
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5766/Hyvarinen_Elisa.pdf?sequence=1


Mervi Ropponen
Kokemusasiantuntijuus kehittämisen välineenä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toiminta-alueella
http://www.epshp.fi/files/5286/Pro_gradu_-tutkielma_kokemusasiantuntijuudesta.pdf
Pro Gradu -tutkielma

Elina Ekholm
”Mä en olis tässä nyt” – Nuorten kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta
https://www.hdl.fi/wp-content/uploads/2018/10/Helsingin-Diakonissalaitos-raportti-m%C3%A4-en-olis-t%C3%A4ss%C3%A4-nyt.pdf

Jaana Kaasinen
SANASOPUKASSA SANOTTUA – Kuntoutujien kokemukset mielenterveyspalveluista

https://www.aspa.fi/sites/default/files/Sansaopukassa%20sanottua-%20kuntoutujien%20kokemukset%20mielenterveyspalveluista.pdf
Opinnäytetyö AMK


Riikka Högman, Sanna-Mari Tervo
”Se oma tarina on hirveen tärkee, se antaa toivoa sille asiakkaalle”
Tutkimus kokemusasiantuntijatoiminnasta Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille -hankkeessa

http://spotidoc.com/doc/3707329/se-oma-tarina-on-hirveen-t%C3%A4rkee–se-antaa-toivoa-sille
Opinnäytetyö AMK

Maria Hämäläinen , Anna Puustinen
”Mua ei kuunneltu”
Tuki, apu ja väkivalta kokemusasiantuntijoiden silmin
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105259505

Opinnäytetyö AMK

Terhi Jankko
Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa : me voidaan kertoo että tämmösenkin asian kanssa voi elää että mä on hullu
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79746/gradu03239.pdf?sequence=1
Pro gradu -tutkielma


Anni-Riikka Kolehmainen
Kahden maailman välillä tulkkina
Kokemusasiantuntijuus kokemuksena
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97650/GRADU-1435659440.pdf?sequence=1
Pro gradu -tutkielma

Haaja, Pekka, Hietanen, Ulla, Kärmeniemi, Markku, Lemberg, Katja, Pitkänen, Soile
PORTAAT –PROJEKTI
Kokemusasiantuntijuutta hyödyntävän työtoimintojen kuntoutusmallin kehittäminen
https://www.scribd.com/doc/63188074/Portaat-projekti-Kasvavan-tyon-koulutuskokonaisuus
Loppuraportti RAY 2006-2010

Sanna Tuurnas
Julkisten palveluiden yhteistuotanto ammattilaisten näkökulmasta
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/98945/978-952-03-0110-1.pdf?sequence=1
Väitöskirja 2016

Irja Nieminen
Koulutusinterventio osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta : Käytännön teoria
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100449/978-952-03-0316-7.pdf?sequence=1
Väitöskirja 2017

Reeta Metso, Olga Nykänen
Monitoimijainen yhteistyö asunnottomien palveluja kehitettäessä
Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/125855/Nykanen_Metso.pdf?sequence=1

Eija Hovi
KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT
Kokemuksia toiminnasta
http://urn.fi/URN:NBN:fi: hulib-201712125849
Pro gradu-tutkielma 2017


Anna-Maria Isola, Heidi Kaartinen, Lars Leemann, Raija Lääperi, Taina Schneider, Salla Valtari, Anna Keto-Tokoi
Mitä osallisuus on?
Osallisuuden viitekehystä rakentamassa
Työpaperi 2017 THL

Peltoniemi, Mai
Aivan kuin minua ei olisi : Autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta
Opinnäytetyö YAMK Sosionomi 2017
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136225/Peltoniemi_Mai.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sara Lavonen ja Yrjö Korhonen
”VÄLIL SE TUNTUU KU SEINILLE PUHUIS”
Korvaushoitoasiakkaiden kokemuksia kohtaamisestaan perusterveydenhuollossa
Opinnäytetyö, Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) syksy 2017

Talaskivi-Munther Tanja, Talasma Hannamari, Varjonen Kaijus (2017)
Jaetun asiantuntijuuden valmennus Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoossa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140429/Talaskivi.Munther_Talasma_Varjonen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linda-Maria Rask
Terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnasta
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/56887/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201801241316.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pro gradu -tutkielma 2018


Ripatti, Kaisa
Kokemusasiantuntijatyön merkitys alkoholismikuntoutuksessa
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/148545/Lopullinen%20opinnaytetyo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Opinnäytetyö 2018

Kaisa Haapakoski, Kirsti Kasila, Tarja Kettunen
Kokemusasiantuntijoiden sisäänpääsy sairaalaorganisaatioon. Päiväkirja-analyysin yhtymäkohdat Norbert Eliasin teoriaan
https://journal.fi/janus/article/view/64210/30874
Tutkimus 2018

Taina Meriluoto
Kokemusasiantuntijat eivät ole asiantuntijoita sattumalta
Väitöskirja 2018
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60096

TYÖKIRJAT JA OPPAAT

Hanna Falk, Marjo Kurki, Päivi Rissanen, Sini Kankaanpää, Niina Sinkkonen
Kuntoutujasta toimijaksi – kokemus asiantuntijuudeksi
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110670/URN_ISBN_978-952-302-028-3.pdf?sequence=1

Päivi Rissanen, Niina Sinkkonen, Tia Sohlman, Marjo Kurki
Työryhmä: Pia Alarto, Kari Haavisto, Outi Hietala, Petri Karoskoski, Tuula Kieseppä, Marjo Kurki, Lauri Kuosmanen, Mikael Söderström, Kristian Wahlbeck
Kokemusasiantuntijatoiminnan suositukset
http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/inline/Julkaisut/Kumppanuusesitteet/kokemusasiantuntija_suositukset_nettiin.pdf


Susanna Hyväri ja Markku Salo (toim.)
Elämäntarinoista kokemustutkimukseen

Peter Beresford, Markku Salo
Kokemuksen muodonmuutos


Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
”Tää on meidän juttu” – Päihdetyön vertaistoiminnan opas
https://issuu.com/omaiset_huumetyon_tukena_ry/docs/vertaistoiminnan_opas_osis

Elisa Kostiainen, Sanna Ahonen, Tanja Verho, Päivi Rissanen, Tuulia Rotko
Kokemukset käyttöön – kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125488/URN_ISBN_978-952-302-373-4.pdf?sequence=1


Elina Virokannas
Vertaisten ja ammattilaisten jäsenyyskategoriat huumeidenkäyttäjille suunnatussa katuklinikkatyössä
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125876/virokannas.pdf?sequence=1

Heini Kapanen, Anu-Riikka Rantanen, Pia Rainio, Kirsi Sirola, Anne Leinonen
Kokemusarvioinnin käsikirja 1.0
https://www.innokyla.fi/documents/2035930/7a570634-79f9-4cab-bf93-196ce0b016aa


Anneli Pohjola, Maarit Kairala, Asta Niskala & Hannu Lyly
Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Taina Meriluoto, Leena Marila-Penttinen jaEssi Lehtinen (toim.)
Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden käsikirja
http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/osallisuus_kasikirja/pdf/Osallisuus_k__sikirja.pdf

Milla Ilonen, Ilona Lehtinen, Merja Marjamäki
VERTAISarviointi – Asumisen palvelujen laadun kehittäjä
https://docplayer.fi/14785031-Vertais-arviointi-asumisen-palvelujen-laadun-kehittaja.html
Julkaisuja 2011

Marjamäki, Merja
Vertaisarviointi. Malli vaikuttamiseen ja vaikuttamisen arvioimiseen palveluasumisessa. Asumispalvelusäätiö ASPA
2009

Ilomäki, Timo

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14.
Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille.

2019


Jurvansuu Sari,  Rissanen Päivi

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. 
2018

Hautamäki Lotta, Ilomäki Timo

Tiimi 5/2018: s. 24-25.

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?
2018


Jurvansuu Sari, Rissanen Päivi

Tiimi 3/2018: s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.
2018

Honkanen Mikko, Kortet Auli

Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö).

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta.
2018

SAIRASTUNEIDEN KIRJOITTAMIA TARINOITA

Vaara Maria
Kissanmintun iltatee
Likaiset legendat
Kuuntele Johannes
Toisen hengitys
Miten herätessä pitää puhua
Annansilmät
Haluan löytää
Katson käsiäni
Vihreä matka : saturomaani
Myrkkyseitikki
Tulilintu

Mielenterveys

Lindberg Ann-Mari
Kraschen (Romahdus)
Chansen (Mahdollisuus)
Revanschen (Hyvitys)
Mielenterveys

Green Hannah
En luvannut sinulle ruusutarhaa
Mielenterveys

Storgård Päivi
Keinulaudalla
Mielenterveys, kaksisuuntainen mielialahäiriö

Vähäkylä Leena
Mieli keinussa : tarinoita masennuksesta ja maniasta
Työtä tehden : mielenterveyskuntoutuja työelämässä
Mielenterveys, kaksisuuntainen mielialahäiriö

Patanen, Fanni-Laura
Pieniä pisaroita
Palapeliä kokoamassa – runoja ja kuvia
Mielenterveys

Hardwick, Neil
Hullun lailla
Mielenterveys, masennus

Vaara, Sarianna
Huomenkellotyttö
Mielenterveys, omaistarina

Hurme, Juha
Hullu
Mielenterveys

Käckon, Marianne
Tapa minut äiti!
Mielenterveys

Styron, William
Pimeän kuva, muistelma hulluudesta
Mielenterveys

Plath, Sylvia
Lasikellon alla
Mielenterveys

Välimäki, Johanna
Ahistaa! Mistä apu nuoren ahdistukseen?
Mielenterveys

Cardinal Marie
Vapauttavat sanat
Mielenterveys

Gordon, Barbara
Tanssin niin nopeasti kuin voin
Mielenterveys

Merikallio, Isa
Puoli vuotta ennen tuomiota
Mielenterveys

Elina Hiltunen, Elina Hiltunen
Masennuksesta selviää
Mielenterveys, masennus

Sanna Aulankoski, Maaret Lundahl
Voimat takaisin
Mielenterveys, uupuminen

Arnhild Lauveng
Huomenna olin aina leijona
Mielenterveys, skitsofrenia

Pauliina Vanhatalo
Keskivaikea vuosi
Mielenterveys, masennus

TARINOITA SAIRASTAMISESTA, TOIPUMISESTA JA SELVIYTYMISESTÄ

Kirjallisuus:

Paula Tilli

Toisin

Rudy Simone, Liane Holliday, Tony Attwood

Asperger

Ude Annelise
Betty, Kertomus erään lapsen psykoterapiasta
Mielenterveys

Barnes Mary, Berke Joseph
Matka hulluuteen
Mielenterveys

Saraste Heini
Reilusti skitso
Mielenterveys, skitsofrenia

Laing, Ronald
Pirstoutunut minuus
Mielenterveys

Screiber, Flora Rheta
Sybil
Mielenterveys

Potapoff Teemu ja Konttinen Julius
Selviytyjät – kirja elämästä

Elokuvat:

Vuosi nuoruudestani
Mielenterveys

Kaunis mieli
Mielenterveys

Prinsessa
Mielenterveys

Crazy love ( alunperin Mozart and a whale)

Aspergerin oireyhtymää kuvaava

Adam

Aspergerin oireyhtymää kuvaava