KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n arvot

Vuoden 2018 teemana on ollut erityisesti #ystävällisyys tätä olemme pyrkineet toteuttamaan kaikissa toimissamme, itseämme ja muita kohtaan.

  • Yhteisössä inhimillisesti yksilöinä
  • Ihmisyyden kunnioittaminen
  • Tasavertaisuus
  • Luottamuksellisuus
  • Suvaitsevaisuus
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys
  • Vastavuoroisuus
  • Koko(a) sydämellä

KoKoAn säännöt:

 

1§ Yhdistyksen nimi on KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry ja siitä käytetään lyhennettä KoKoA ry. Ruotsiksi yhdistyksen nimi on KoKoA — Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, lyhennettynä KoKoA rf.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja se on kaksikielinen (suomi ja ruotsi). Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kokemusasiantuntijuuden ja kokemustiedon edistäjänä ja edunvalvojana koko Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on poistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Yhdistys tuo jäsenistönsä kautta sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaan näkökulman ja osallisuuden. Tavoitteena on palvelujen kehittäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Tätä toimintaansa varten yhdistys pitää jäsenistään kokemusasiantuntijarekisteriä lain salliessa, järjestää juhlatilaisuuksia, tiedotustapahtumia, kursseja sekä seminaareja, tekee aloitteita ja ehdotuksia, sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksellä on alueellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää kokemusasiantuntijuutta paikallisella tasolla. Ruotsinkielinen toiminta on eriytetty omaksi yksiköksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan avustuksia. Tämän lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi lait ja säädökset huomioon ottaen toimeenpanna julkisia rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Yhdistys voi ottaa jäseneksi yksityisen henkilön, jolla on kokemustietoon pohjautuva tausta ja joka on käynyt hallituksen hyväksymän kokemusasiantuntijakoulutuksen tai muun vastaavan tai saavuttanut muulla hallituksen hyväksymällä tavalla kokemustehtävissä vaadittavan tietotaidon. Yhdistyksen alaisuudessa voi myös toimia alueellisia kokemusasiantuntija- tai kokemusosaajayhdistyksiä. Näitä kutsutaan yhdistysjäseniksi. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseneksi kenet tahansa yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tahtoo toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, yhdistysjäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden erikseen kaikille jäsenryhmille vuosikokous määrää.

5§ Jos joku yhdistyksen jäsen toimii yhdistyksen arvojen, sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai muutoin yhdistyksen toiminnalle haitallisesti, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Muissa kohdin on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä ja 2-5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt (kuten tiedottajan ja rahastonhoitajan) hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

7§ Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai varajäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen varojen salliessa hallituksen jäsenille korvataan matkakulut hallituksen kokouksiin.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

9§ Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastus tulee suorittaa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta ennen vuosikokousta.

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään kertomus toimintakaudesta, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakauden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antaa aihetta.

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

4. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö.

5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista viimeksi mainitut on jätettävä hallitukselle kirjallisena viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

KoKoA rf:s värden

11§ Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoituksella, joka on yhdistyksen kotisivuilla tai lähetetty jäsenille ja kannatusjäsenille sähköpostitse tai postitse vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja viikko ennen ylimääräistä kokousta.

12§ Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä edistäviin tarkoituksiin, yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

KoKoA – FÖRENINGEN FÖR UTBILDADE ERFARENHETSEXPERTER RF:S STADGAR

1§ Föreningens namn är KoKoA — Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, förkortat KoKoA rf. På finska är föreningens namn KoKoA — Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, förkortat KoKoA ry.

2§ Föreningens hemort är Helsingfors och den är tvåspråkig (finska och svenska). Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

3§ Föreningens syfte är att främja och förvalta erfarenhetsexpertis och erfarenhetskunskap i hela Finland. Föreningens mål är att avlägsna fördomar mot klienter inom social- och hälsovården. Genom sina medlemmar lyfter föreningen fram klientens synvinkel och delaktighet inom social- och hälsovården. Målet är att utveckla servicen i samarbete med alla aktörer. För sin verksamhet upprätthåller föreningen ett register över medlemskårens erfarenhetsexperter inom lagens ramar. Föreningen ordnar dessutom festligheter, informationsmöten, kurser samt seminarier och tar initiativ och ger förslag samt verkar på andra motsvarande sätt för att främja föreningens syfte. Föreningen har även regional verksamhet, vars syfte är att utveckla erfarenhetsexpertisen på lokal nivå. Den svenskspråkiga verksamheten har avskilts till en egen enhet. För att stöda sin verksamhet har föreningen rätt att skaffa och äga fast och lös egendom och att ta emot bidrag. Dessutom kan föreningen i enlighet med gällande lagar och förordningar verkställa penninginsamlingar för att stöda sin verksamhet och ta emot gåvor och testamenten.

4§ Föreningen kan som medlem anta en privatperson med en bakgrund baserad på erfarenhetskunskap och som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning eller annan motsvarande utbildning som godkänts av styrelsen, eller som på annat sätt har förvärvat sådan sakkunskap som krävs i erfarenhetsbaserade uppgifter som styrelsen har godkänt. Det kan även finnas regionala föreningar med erfarenhetsexperter eller personer med praktisk erfarenhet, vilka lyder under föreningen. Dessa kallas föreningsmedlemmar. Som stödmedlem kan föreningen anta vilken privatperson som helst eller samfund med rättsförmåga, vilka vill verka för att främja föreningens syften och som föreningens styrelse godkänner som medlem. Föreningens ordinarie medlemmar, föreningsmedlemmar och stödmedlemmar betalar medlemsavgift till föreningen. Storleken på avgiften bestäms av årsmötet skilt för varje medlemsgrupp.

5§ Om en medlem i föreningen handlar mot föreningens värderingar, stadgar eller mot god sed eller annars agerar så att det påverkar föreningens verksamhet på ett negativt sätt har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen ur föreningen. I övrigt bör man följa bestämmelserna i föreningslagen.

6§ Föreningens ärenden sköts av en ordförande och en styrelse, som består av 3-7 ordinarie medlemmar och 2-5 suppleanter. Ordförande och styrelse väljs av årsmötet för två år i taget. Styrelsen väljer bland sig en vice ordförande. Sekreteraren samt övriga nödvändiga funktionärer (såsom informatör och kassör) väljer styrelsen bland sig eller utom styrelsen.

7§ Styrelsen är beslutför när minst tre styrelsemedlemmar eller suppleanter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande på mötet. På styrelsens möten avgörs ett ärende med öppen omröstning och med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandes röst. På styrelsens möten bör det föras mötesprotokoll, som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Om föreningens ekonomi tillåter det, ersätts styrelsemedlemmarna för sina resekostnader till styrelsens möten.

8§ Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.

9§ Föreningens räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår.

Verksamhetsgranskningen bör utföras innan årsmötet. Verksamhetsgranskarna bör inlämna sin berättelse över den granskning de utfört av föreningens förvaltning och räkenskaper innan årsmötet.

10§ Föreningens årsmöte hålls inom januari och där behandlas följande ärenden:

1. Presentation av verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarnas utlåtande. Bokslutet fastställs och storleken på medlemsavgifterna bestäms.

2. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen eller för annan åtgärd under verksamhetsperioden där förvaltning och tillhörande räkenskaper så kräver.

3. Val av styrelsens ordförande, medlemmar och suppleanter för en mandatperiod på två år.

4. Val av verksamhetsgranskare och en suppleant för denne.

5. Behandling av övriga ärenden som styrelsen eller föreningens medlemmar har framfört. De sistnämnda ärendena måste inlämnas skriftligen till styrelsen minst en vecka innan årsmötet.

11§ Föreningens styrelse sammankallar föreningens möten med en kallelse som publiceras på föreningens webbplats eller som skickas till medlemmarna och stödmedlemmarna med e-post eller via Posten minst två veckor före årsmötet och en vecka före extraordinarie möte.

12§ Om föreningen upplöses eller upphör, bör dess tillgångar användas för syften som närmast främjar föreningens ändamål. Sättet som detta görs på bestäms på mötet där det besluts att föreningen upphör.

13§ I övrigt följs stadgandena i gällande föreningslag.