KoKoA Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n säännöt, päivitetty 2020 (Ruotsinkieliset säännöt alempana)

 Yhdistyksen nimi on KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry ja siitä käytetään lyhennettä KoKoA ry. Ruotsiksi yhdistyksen nimi on KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, lyhennettynä KoKoA rf.

 

 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja se on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).  Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kokemusasiantuntijuuden ja kokemustiedon edistäjänä ja edunvalvojana koko Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on poistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Yhdistys tuo jäsenistönsä kautta sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaan näkökulman ja osallisuuden. Tavoitteena on palvelujen kehittäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Tätä toimintaansa varten yhdistys pitää jäsenistään kokemusasiantuntijarekisteriä lain salliessa, järjestää juhlatilaisuuksia, tiedotustapahtumia, kursseja sekä seminaareja, tekee aloitteita ja ehdotuksia, sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksellä on alueellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää kokemusasiantuntijuutta paikallisella tasolla. Ruotsinkielinen toiminta on eriytetty omaksi yksiköksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan avustuksia. Tämän lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi lait ja säädökset huomioon ottaen toimeenpanna julkisia rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

 Yhdistys voi ottaa jäseneksi yksityisen henkilön, jolla on kokemustietoon pohjautuva tausta ja joka on käynyt hallituksen hyväksymän kokemusasiantuntijakoulutuksen tai muun vastaavan tai saavuttanut muulla hallituksen hyväksymällä tavalla kokemustehtävissä vaadittavan tietotaidon. Yhdistyksen alaisuudessa voi myös toimia alueellisia kokemusasiantuntija- tai kokemusosaajayhdistyksiä. Näitä kutsutaan yhdistysjäseniksi. Yhdistys voi ottaa kannatusjäseneksi kenet tahansa yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tahtoo toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, yhdistysjäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden erikseen kaikille jäsenryhmille vuosikokous määrää.

 

 Jos joku yhdistyksen jäsen toimii yhdistyksen arvojen, sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti tai muutoin yhdistyksen toiminnalle haitallisesti, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Muissa kohdin on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.

 

 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä ja 2-5 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt (kuten tiedottajan ja rahastonhoitajan) hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

 

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai varajäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen varojen salliessa hallituksen jäsenille korvataan matkakulut hallituksen kokouksiin.

 

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

 

 Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastus tulee suorittaa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta ennen vuosikokousta.

 

10§ Jäsenet voivat osallistua kokouksiin etänä, sekä he voivat käyttää päätösvaltaansa vuosikokouksessa, sekä ylimääräisissä jäsenkokouksissa joko valtakirjalla, tietoliikenneyhteyden, tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen jäsen voi edustaa kerrallaan vain yhtä muuta jäsentä valtakirjalla, jossa on molempien allekirjoitukset. Hallitus päättää aina erikseen mitkä kokoukset ovat sellaisia, joihin etäosallistuminen järjestetään. Kokouskutsussa on niissä tapauksissa ohjeet etäosallistumisen toteutustavoista.

 

11§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään kertomus toimintakaudesta, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
  2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakauden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antaa aihetta.
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  4. Valitaan yksi toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö.
  5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista viimeksi mainitut on jätettävä hallitukselle kirjallisena viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

12§ Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoituksella, joka on yhdistyksen kotisivuilla tai lähetetty jäsenille ja kannatusjäsenille sähköpostitse tai postitse vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja viikko ennen ylimääräistä kokousta.

 

13§ Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä edistäviin tarkoituksiin, yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

14§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

KoKoA – föreningen för utbildade erfarenhetsexperter rf:s stadgar:

 

 Föreningens namn är KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, forkortat KoKoA rf. På finska är föreningens namn KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, förkortat KoKoA ry.

 

 Föreningens hemort är Helsingfors och den är tvåspråkig (finska och svenska). Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

 Föreningens syfte är att fungera som erfarenhetsexpertisens och brukarkunskapens främjare och förvaltare i hela Finland. Föreningens mål är att ta bort fördomar som riktas till kunder inom social- och hälsovården. Föreningen kommer genom sina medlemmar med kundens synvinkel och delaktighet till social- och hälsovården. Målet är att utveckla servicen i samarbete med alla instanser.För den här verksamhetens skull har föreningen ett erfarenhetsexpertregister över sina medlemmar som lagen tillåter. Föreningen ordnar informationstillfällen, kurser och seminarier och festtillställningar, tar initiativ och ger förslag, och verkar på andra motsvarande sätt för att främja föreningens syfte. Föreningen har verksamhet på olika områden, vars syfte är att utveckla erfarenhetsexpertisen på lokal nivå. Den svenskspråkiga verksamheten är differentierad som en egen enhet. För att stöda verksamheten har föreningen rätt att skaffa och äga fast och lös egendom och att ta emot bidrag. Förutom detta kan föreningen till stöd för verksamheten driva officiella pengainsamlingar och ta emot gåvor och testamenten, allt detta genom att ta i beaktande lagar och förordningar.

 

 Föreningen kan ta emot en privat person som medlem, som har en bakgrund som baserar sig på brukarkunskap och som har gått en erfarenhetsexpertisutbildning eller annan motsvarande utbildning som är godkänd av styrelsen, eller som på annat sätt har nått sakkunskap som krävs i erfarenhetsuppgifterna som styrelsen har godkänt. Under överinseende av föreningen kan också lokala erfarenhetsexpertis- och brukarföreningar vara verksamma. Dessa kallas för föreningsmedlemmar. Föreningen kan ta emot som understödsmedlem vilken privat person som helst eller gemenskap med rättsförmåga, som vill fungera för föreningens syften och som föreningens styrelse godkänner som medlem. Föreningens ordinariemedlemmar, föreningsmedlemmar och understödsmedlemmar betalar en medlemsavgift till föreningen, vars storlek bestäms på årsmötet skilt för varje medlemsgrupp.

 

 Om någon medlem i föreningen handlar mot föreningens värderingar, förordningar eller mot goda seder eller på annat sätt handlar på ett sätt som är skadligt för föreningens verksamhet har föreningens styrelse rätt att avskeda denne från föreningen. I andra avseenden bör föreningslagens bestämmelser följas.

 

 Föreningens ärenden sköts av ordförande och styrelse, som består av 3-7 styrelsemedlemmar och 2-5 vicestyrelsemedlemmar. Ordförande och styrelse väljs i årsmötet för två år i taget. Styrelsen väljer bland sina ledamöter en viceordförande och tar därifrån eller utifrån en sekreterare, kassör och andra verksamma personer som behövs.

 

 Styrelsen är beslutsför när minst tre av styrelsens medlemmar eller vicemedlemmar, ordförande eller viceordförande medräknad, är närvarande på mötet. På styrelsens möten löses ärenden med öppen röstning och med enkel röstmajoritet. Om rösterna blir jämna, är det ordförandens röst som avgör. I styrelsens möten bör det skrivas mötesprotokoll, som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Om föreningens medel tillåter ersätts resekostnaderna till styrelsens möten till styrelsemedlemmarna. Resekostnaderna för vicemedlemmarna ersätts endast om det i mötet inte annars är tillräckligt med medlemmar på plats eller denne skilt har tillkallats att vara närvarande.

 

 Föreningens namn skrivs av föreningens ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.

 

 Föreningens konto- och verksamhetsperiod är ett kalenderår. Verksamhetsgranskningen bör utföras innan årsmötet. Verksamhetsgranskarna bör ge berättelsen över deras utförda granskning av föreningens administrering och konton innan årsmötet.

 

10§ Medlemmarna kan delta i mötena på distans och använda sin beslutanderätt på årsmötet och extra medlemsmöten genom fullmakt, dataförbindelse eller annat teknisk hjälpmedel. En medlem kan representera endast en annan medlem i sänder med en fullmakt som båda har undertecknat. Styrelsen beslutar alltid särskilt om vilka möten det går att delta i på distans. I möteskallelsen ingår i dessa fall anvisningar om hur deltagandet på distans ordnas.

 

11§ Föreningens årsmöte hålls senast i april och där behandlas följande ärenden:

 

  1. Verksamhetsberättelsen presenteras, kontona och verksamhetsgranskarnas yttrande. Bokslutet bekräftas och storleken på medlemsavgiften bestäms.
  2. Beslut tas gällande beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen eller om annan åtgärd vilken styrelsen och dennes bokförning under verksamhetsperioden ger orsak till.
  3. Styrelsens ordförande, medlemmar och vicemedlemmar väljs för en period på två år.
  4. En verksamhetsgranskare väljs och till denne en viceverksamhetsgranskare.
  5. Övriga ärenden behandlas som styrelsens eller föreningens övriga medlemmar har presenterat. Dessa övriga ärenden måste lämnas till styrelsen skriftligen senast en vecka innan årsmötet.

 

12§ Föreningens styrelse sammankallar föreningens möte med en kallelse som finns på föreningens hemsida eller som är skickad till medlemmarna och understödsmedlemmarna via e-post eller via posten minst två veckor före årsmötet och en vecka före extra mötet.

 

13§ Om föreningen upplöses eller upphör, bör dess egendom användas i syften som närmast befrämjar föreningens ändamål. Sättet som detta görs på bestäms i mötet där det bestäms om föreningens upphörande.

 

14§ I andra avseenden följs förordningarna i ikraftvarande föreningslagen.