Site Loader
#kokemusasiantuntijat #paremmatpalvelut #ystävällisyys

Tästä viimeisimmästä toimintakertomuksestamme näkyy selvästi KoKoAn laaja asiantuntemus ja ammattitaito, sekä verkosotot kokemusasosaamisen kentällä. Kokemusasiantuntijamme ovat koulutettuja ja monessa kehittämisessä ja ohjausryhmätyöskentelyssä mukana ihan perus luentokeikkojen lisäksi.

Vuonna 2018 käynnistimme edunvalvonnan kokemusasiantuntijoillemme. Jäsenmäärämm eollessa jatkuvassa kasvussa (hieman alle 400) tälle on huomattu todellista tarvetta.

Toimintakertomus 2018

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

 1. Yleistä

KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry on kokemusasiantuntijoiden itsensä vuonna 2012 perustama valtakunnallinen yhdistys, jonka tehtävänä on kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen, asenteisiin vaikuttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. KoKoA:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vahvistaa kokemusasiantuntijatoiminnan leviämistä, jalkautumista ja juurtumista sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Vuonna 2018 on kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijatoiminta laajentunut Suomessa edelleen. Ymmärrys kokemustiedon ja -asiantuntijuuden mahdollisuuksista osallisuuden lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on syventynyt. Tämä ymmärrys on lisääntynyt myös sosiaali- ja terveysministeriössä. Luonnos uudeksi sosiaali- ja terveydenhuoltolaiksi sisälsi merkittävän muutosehdotuksen: kokemusasiantuntijuus tulee kirjata lakiin. Valitettavasti lakiehdotus siirtyi seuraavan hallituksen työstettäväksi. Voidaan kuitenkin todeta, että Mieli  2009 – 2015 elää ja voi kohtuullisen hyvin. Kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden merkitys tulee tulevina vuosina kasvamaan. Kyseessä ei ole ohimenevä muoti-ilmiö. KoKoAlla ja kokoalaisilla on ollut, on ja tulee olemaan merkittävä rooli kokemusasiantuntijuuden kehittäjänä ja edistäjänä ruohonjuuritasolta aina lainsäädäntöön vaikuttamiseen asti. Lisäksi tulee huomioida, että KoKoA on ainoa valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan keskiössä on kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus, ei jonkin tietyn potilas- tai jonkin muun ryhmän etujen ajaminen.

Yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi on ollut toiminnan edelleen kehittämisen ja vahvistamisen aikaa. Aluetoiminnan kehittäminen ja yhteistyö alueiden eri toimijoiden kanssa sekä verkostoituminen valtakunnallisesti ja kokemusasiantuntijakoulutusten kehittäminen ja toteuttaminen on ollut toiminnan keskiössä. Voidaankin todeta, että kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissa selvästi lisääntynyt ympäri Suomen. Kokemusasiantuntijatoiminta on Suomessa kuitenkin edelleen kirjavaa ja sitä toteutetaan monen eri toimijan toimesta monella eri tavalla.

Yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita vuonna 2018 ovat olleet Suomen Mielenterveysseura, A-klinikkasäätiön KokeNet-hanke ja Mielenterveyden keskusliitto. Alueellisella tasolla yhteistyökumppaneita ovat erityisesti paikalliset sosiaali- ja terveystoimijat ja yhdistykset. Lisäksi KoKoA ry on mukana monissa valtakunnallisissa ja paikallisissa verkostoissa.

 1. Vaikuttamis- ja edunvalvonta

Tavoite

Vaikuttamis- ja edunvalvonnan tavoitteena on saada kokemusasiantuntijuus mukaan poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kansalaisosallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi palveluiden käyttäjien näkökulma huomioiden. Vaikuttamis- ja edunvalvonnan keskeinen tavoite on myös vahvistaa KoKoA ry:n asemaa osana muita yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä valvoa jäsenistönsä oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa.

 

Toiminta ja tulokset

Toimintavuonna 2018 KoKoA on ollut monessa mukana :

1) Valtioneuvosto asetti toimikaudelle 1.10.2018 30.9.2022 valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan(ETENE) ja KoKoA sai kunnian edustaa palvelunkäyttäjiä neuvottelukunnassa. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

 

2) Hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta kärkihankkeen Itsemurhien ehkäisy -koulutus perusterveydenhuollon ammattilaisille -hankkeen ohjausryhmätyöskentely, jota johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mielenterveysyksikkö. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa perusterveydenhuollon ammattilaisten (lääkärit ja terveydenhoitajat) itsemurhien ehkäisyyn liittyvää osaamista sekä pyrkiä juurruttamaan koulutus osaksi terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoistumiskoulutuksissa. Hankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin 27.11.2018.

KoKoA jatkaa työskentelyä itsemurhien ehkäisemiseksi THl:n johtaman Kansallisen itsemurhien ehkäisyä koordinoivan verkoston jäsenenä.

 

3) Sosiaali- ja terveysministeriön Itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistus osana mielenterveys- ja päihdehuoltolakiuudistuksia ohjausryhmätyöskentely.

KoKoA kutsuttiin Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 5.12.2017 neuvottelemaan YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisen kansallisen valvontaelimen, (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture) toimintaan liittyen. Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä, kuten psykiatrisiin sairaaloihin. Tarkastustoiminnan kehittämiseksi halutaan tulevaisuudessa hyödyntää kokemusasiantuntijoita. Neuvotteluiden tuloksena KoKoA sai kaksi kokemusasiantuntijaedustajaa psykiatrisiin sairaaloihin ja osastoille suunnatuille tarkastuskäynneille.

 1. – 20.3.2018 suoritettiin tarkastuskäynti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Kainuun keskussairaalan psykiatrian osastoille ( raportti https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/727/2018) sekä 23. – 24.5.2018 Pohjois-Karjalan kuntayhtymä sairaalan psykiatrian osastot.

4) KoKoA kuuluu Mielenterveyspooliin, jonka muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Suomen mielenterveysseuran koordinoimassa Mielenterveyspooli 2.0 (2018-20) -hankkeessaKoKoA on mukana ohjausryhmässä.  Hankkeen tarkoituksena on mielenterveysjärjestöjen vahvan yhteistyöelimen rakentaminen toimijakentän äänitorveksi ja järjestöjen tuotosten hyödyntämiseksi.

Lisäksi KoKoA:lla on edustus mm. seuraavissa verkostoissa:

Ehyt ry.(hallituksen jäsenyys), Suomen Klubitalot ry.Verkon vahviste – Voimaa Klubitalojen kehitys- ja laatutyöhön -hankkeen ohjausryhmän jäsenyys, MTKL (hallituksen ja valtuuston jäsenyydet), Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeen (OK -hanke) ohjausryhmän jäsenyys, A-klinikkasäätiön/Oy:nKokemus- ja vertaistoiminnan ohjausryhmän jäsenyys, Väestöliiton maahanmuuttajataustaisten Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjausryhmän jäsenyys, Turun A-killan järjestämän Kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjausryhmän jäsenyys, Kokemustoimija-verkosto(mm. Pääkaupunkiseudun ohjausryhmän puheenjohtajuus). Lisäksi mukana mm. MiPä -verkosto(Itä-Uusimaa), Vety -verkosto(Pääkaupunkiseutu), Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostoja Keski-Suomen mielenterveystoimijat -verkosto,Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja,

KoKoA tekee jo neljättä vuotta yhteistyötä Duodecimin kanssa Käypä hoito -suositusten laatimisessa ja päivittämisessä antamalla suosituksiin kokemusasiantuntijakommentteja ja -arviointeja.

KoKoA pyydettiin aiesopimuskumppaniksi useaan eri hankkeeseen. Osa sai rahoituksen, osa ei. KoKoA on kumppanina MIELI matkalla -hankkeessa, jota Tampereen mielenterveysseura koordinoi. MIELI matkalla -projektikuvaus lyhyesti: ”Mielen sairauksien häpeäleiman vähentämiseen ja positiivisen mielenterveyden keinojen levittämiseen Pirkanmaan kunnissa järjestöyhteistyötä, kokemusasiantuntijuutta sekä liikkuvaa työtapaa hyödyntäen (MIELI matkalla – Pirkanmaalla 2019-2021)”

KoKoA on aiesopimuskumppanina Lahden klubitalon Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -ESR -hankkeessa (2019-20). Hankkeen tavoitteena on kokemusasiantuntijoiden osallisuuden ja työllistymisen tukeminen sekä kokemusasiantuntijuuden juurruttaminen Päijät-Hämeessä osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetuksen suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia.

KoKoA on aiesopimuskumppanina Uudenmaan lihastautiyhdistyksen STEA:n rahoitteiseen projektiin ALS-diagnoosin saaneille ajalle 1.9.2018 – 31.3.2022. KoKoA ry kouluttaa 3-5 kokemusasiantuntijaa hengitystukihoitoa harkitsevien tueksi. Kokemusasiantuntijoille järjestetään yhteistyössä myös ohjausta ja tukea toiminnassa koko hankkeen ajan.

KoKoA on Associate partner -roolissa kansainvälisessä CHATPAL – tekoäly osana mielenterveyden ja hyvinvoinnin  edistämistä -hankkeen hakuprosessissa.

Edun ja oikeuksienvalvonta

Kokemusasiantuntijatoiminnan laajetessa on selvä, että kokemusasiantuntijat tulevat tarvitsemaan entistä enemmän tukea, apua ja neuvoja työtehtävissään. Toiminnan laajeneminen tarkoittaa myös, että ristiriitatilanteiden todennäköisyys kasvaa. Tällöin on hyvä kysyä: kuka seisoo kokemusasiantuntijan tukena, jos vaikeuksia toimeksiantajan tai ”oman” järjestön kanssa ilmenee. Tämän takia KoKoA perusti jäsenilleen edun- ja oikeuksienvalvontatiimin, joka antaa laki- ja muuta kokemusasiantuntijatoiminnan hyviin käytänteisiin liittyvää neuvontaa ja tukee mahdollisten pulmatilanteiden selvittelyssä.

Vuonna 2018 KoKoA on käynyt keskusteluja useammankin tilaajatahon kanssa liittyen asian- ja oikeudenmukaisiin palkkiokäytäntöihin.

Vaikuttamis- ja edunvalvontatoiminnan kehittämistarpeet

KoKoA on vuonna 2018 on laajasti verkostotitunut niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Ottaen huomioon KoKoAn rajalliset henkilö-, aika- ja taloudelliset resurssit, voidaan todeta, että kokemusasiantuntijuuden edistämisessä ja vaikuttamistyössä kokoalaiset ovat tehneet parhaansa. KoKoAlla ei ole palkattuja työntekijöitä vaan kaikki tehdään omasta palavasta halusta viedä kokemuksen ääntä eteenpäin ja sitä kautta muuttaa tätä yhteiskuntaa inhimillisemmäksi ja ihmisarvoa kunnioittavaksi.

Hyvän edunvalvonta- ja vaikuttamistyön vahvistaminen edellyttää kuitenkin lisää resursseja. KoKoAn toiminnan ja tavoitteiden kannalta vuosi 2018 on osoittanut, että jatkossa työntekijäresurssit ovat välttämättömät.

 1. Kehittäminen

Tavoite

KoKoA:n kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa yhdistystä kehittämällä kokonaan uusia toimintamalleja sekä vahvistamalla jo olemassa olevia, esimerkiksi alueellisen toiminnan rakenteita yhdistyksen perustehtävän, sääntöjen ja arvojen suuntaisesti. KoKoA:n yhtenä tärkeänä toiminnan tavoitteena on  kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen, millä lisätään edellytyksiä toimia kokemusasiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon usein vaativissakin tehtävissä. KoKoAn kokemusasiantuntijakoulutuksen suositukset ja sen pohjalta rakentuva koulutusosaaminen on luonut vankan pohjan kokemusasiantuntijakoulutusten järjestämiselle.

Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan toimintasuunnitelman mukainen kehittäminen ei ole toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden hallituksen työskentely ja yhteen hioutuminen on vaatinut aikaa ja opettelua. Lisäksi monimutkaisey elämäntilanteet ovat tuoneet omat haasteensa hallituksen perustoimintaan ja kehittämistyöhön.

Toiminta ja tulokset

 • KoKoA:n koulutussuositukset käännettiin myös ruotsin kielelle. V. 2017 päivitetyissä suosituksissa otettiin kantaa koulutuksen minimikestoon ja sisällössä painotettiin kokemusasiantuntija-ammattilainen yhteistyötä sekä kouluttajien taitoja. Lisäksi suositukseen määriteltiin kokemusasiantuntijatoiminnan palkkiosuositukset. KoKoAn palkkiosuositukset toimivat valtakunnallisesti kokemusasiantuntijatehtävistä maksettavien palkkioiden referenssinä.

Koulutustiimin kokoonpano päätettiin muuttaa ja toimintaa kirkastaa. Uudistettu tiimi aloittaa vuoden 2019 alusta toimintansa.

A-klinikkasäätiön KokeNet -hankkeen järjestämänä alkoi marraskuussa 17 kokemusasiantuntijalle kouluttajakoulutus, jonka päätyttyä KoKoAn koulutusvalmiudet vahvistuvat huomattavasti.

 • Edun- ja oikeuksienvalvontatiimi perustettiin kesällä 2018. Tavoitteena oli vuoden 2018 aikana määritellä tehtäväkuvaa ja tavoitteita, jotta vuonna 2019 tiimi on olennainen osa KoKoAn perustoimintaa.
 • Strategiatyöskentely aloitettiin syksyllä 2018. Varsinainen strategiatyön ensimmäinen kehittämispäivä toteutettiin 8.12. Päivän työskentely toimi osaltaan vuoden 2019 toimintasuunnitelman pohjana. Strategiatyöskentely jatkuu vuonna 2019.
 • Syksyllä käynnistettiin avoimet KoKoAn ideointipajat, jotka toimivat alustana ajatusten vaihdolle, uusien kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvien ideoiden pohtimiselle ja toiminnan kehittämiselle. Ideointipajat toimivat hallituksen tukena yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.
 • KoKoAn aluevastaavien opas aluetoiminnan tueksi ja ohjenuoraksi valmistui syksyllä.

18.11 järjestettiin Lahdessa aluevastaavien tapaaminen ajatusten vaihdon ja aluetoiminnan kehittämisen merkeissä. Paikalle pääsi 13 kokoalaista.

 • KoKoA on ollut taustatukena konkurssin kokeneille yrittäjille tarkoitetun kokemus- ja vertaistoiminnan kehittämisessä.

 

Kehittämistoiminnan kehittämistarpeet

Kokemusasiantuntijuuden ja -toiminnan edistämisen kannalta kehittämistoiminta KoKoAssa on ensiarvoisen tärkeää. Se edellyttää selkeitä toiminnan rakenteita. Vuoden 2018 kokemusten perusteella tämä on otettu huomioon ensi vuoden toimintasuunnitelmassa. Tärkeä on ollut ymmärtää, että kehittäminen tapahtuu kolmella tasolla: yhdistyksen, alueiden ja yksilöiden tasolla. Alueille tulee sallia riittävä autonomia oman alueensa kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen. Osalla alueista onkin innokkaita ja sitoutuneita kokoalaisia toimintaa kehittämässä. Hallituksen näkökulmasta haasteena on ollut saada innostettua kokoalaisia mukaan eri työryhmiin, tiimeihin, kehittämispäiville ym. Kehittämistyön kannalta onkin erittäin tärkeää, että kaikki mahdollinen osaaminen ja luovuus saadaan käyttöön.

 1. Kouluttaminen

Tavoite

KoKoAn tavoite on kouluttaa eri kokemustaustan omaavia kokemusasiantuntijoita koulutussuosituksien mukaisesti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijakoulutuksien tulee olla sisällöltään ja toteutukseltaan laadukkaita ja riittävän pitkiä.

Toiminta ja tulokset

KoKoA saa jatkuvasti yhteistyö- ja konsultaatiopyyntöjä kokemusasiantuntijakoulutusten järjestämiseksi eri tahojen kanssa. KoKoA on vaikuttava yhteistyökumppani koskien kokemusosaamiseen liittyviä koulutuksia, koulutusmalleja ja -suosituksia. Uusi ilmiö on ollut kokemusasiantuntijakoulutusta järjestävän tahon pyynnöt arvioida täyttääkö heidän koulutuksensa KoKoAn kriteerit asianmukaisen kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestämiseksi.

KoKoA osallistui yhteistyökumppanina 13 kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestämiseen. Koulutukset rahoitti pääosin järjestävä organisaatio.

Järjestävä taho:

Porvoon Kansalaisopisto: keväällä päättyi edellinen koulutus, syksyllä alkoi seuraava (100h)

Kouvolan kansalaisopisto: keväällä päättyi edellinen koulutus, syksyllä alkoi seuraava (96h)

Kotkan kansalaisopisto,  KaksPy ry: keväällä päättyi edellinen koulutus, syksyllä alkoi seuraava (104h)

Salon kansalaisopisto:  keväällä päättyi edellinen koulutus, syksyllä alkoi seuraava (100h)

Turun A-kiltayhteistyössä useiden järjestöjen, Turun hyvinvointipalveluiden ja VSHP kanssa: syksy (100h)

Lisäksi:

Kaksi HUS-Laurea kokemusasiantuntija/työntekijä -yhteisvalmennusta

Lahden klubitalon kokemusasiantuntijakoulutus syksyllä 2018.

 

Kouluttamisen kehittämistarpeet

Kokemusasiantuntijakoulutusten kysyntä on valtavaa eikä KoKoAn koulutukset ole mitenkään pystyneet vastaamaan kysyntään. Suomessa on monia alueita, joissa on jatkuva kysyntä koulutuksille (mm. pääkaupunkiseutu, Kainuu, Etelä-Savo). Lisäksi on tullut kyselyjä syrjäseuduilta verkossa tapahtuvien kokemusasiantuntijakoulutusten perään. Suuri haaste koulutusten järjestämiseksi on rahoitusten järjestyminen. KoKoA haki keväällä kehittämisavustusta STEAlta useamman koulutuksen järjestämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana, mutta päätös oli kielteinen. Samoin kävi neljän muun aiesopimuskumppanin hakemusten kanssa. Jatkoa ajatellen on tärkeää saada kuvattua kokemusasiantuntijakoulutusten moninaiset vaikutukset osallisuuden vahvistumisessa: ilman koulutuksia ei myöskään ole kokemusasiantuntijoita tekemässä arvokasta asiakastyötä ja kehittämässä palveluja.

 

 1. Alueellinen toiminta

Tavoite 

Levittää, jalkauttaa ja juurruttaa kokemusasiantuntijatoimintaa systemaattisesti eri alueille paikalliset tarpeet huomioiden ja luoda paikallisia yhteistyöverkostoja, jotka edistävät monipuolisesti asiakasosallisuutta eri sote-palveluissa.

Toiminta ja tulokset

Vuonna 2018 KoKoA:ssa oli 16 aluetta, joilla 14 oli aluevastaavat. Alueilla toimivat aluetiimit, joita johtaa aluevastaava tai aluevastaavatyöpari. Keskeisenä tehtävänä aluevastaava ja -tiimi koordinoi paikallista kokemusasiantuntijatoimintaa ja yhteistyötä verkostoissa sekä välittää kokemusasiantuntijoille työtehtäviä. Aluetoiminnan ja aluevastaavien merkitys KoKoA:n toiminnassa on suuri. Alueilla tapahtuu kaikki kokemusasiantuntijatoiminnan perustyö. Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset ovat vielä resurssien ollessa pienet mahdotonta järjestää useasti, jolloin alueiden sisällä olevien tapahtumien ja tapaamisten merkitys korostuu entisestään. Alueilla tapahtuu paljon ja on tapahtunut pienen ajan sisällä. Töitä alueellisesti riittää verkostotyöstä, ohjausryhmistä asiakastyöhön ja ryhmätoimintaan. Toiminta ei sinänsä tunne rajoja, yhteistyötä tehdään hyvin laajasti monen eri toimijan ja tahon kanssa.

Haasteena on aiemmin ollut saada kunkin alueen kokemusasiantuntijat yhdessä kehittämään alueensa toimintaa. Tilanne on kuitenkin v. 2018 aikana parantunut. Säännölliset Kattilat (= kokemusasiantuntijatapaamiset) ovat ilahduttavasti vakiintuneet monella alueella osaksi toimintakulttuuria. Jokainen alue on omanlaisensa. Siksikin on järkevää kannustaa omatoimisuuteen, vahvistaa autonomiaa. Esimerkiksi Salon KoKoA viimeistelee omia alueellisia nettisivuja. Ja Turku seuraa perässä.

Aluetoimintaa koordinoi aluekoordinaattori, jonka tehtävänä oli johtaa aluevastaavien tiimiä, yhtenäistää aluevastaavatoimintaa sekä tuoda hallitukseen alueiden kuulumisia ja kehittämistarpeita.

KoKoAn alueet 2018: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Itä-Uusimaa, Pääkaupunkiseutu, Keski – Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Salon seutu, Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Åland.

Seuraavassa on koottuna esimerkkinä Pääkaupunkiseudun ja Etelä-Karjalan alueiden koosteet kokoalaisten toiminnasta vuoden 2018 aikana. Tarkoitus on tehdä näiden esimerkkien kautta näkyväksi tehtäväkentän laajuutta, monipuolisuutta ja vaativuutta.

KoKoA pääkaupunkiseudun toiminta vuonna 2018

KoKoA pääkaupunkiseudun jäseniä ollut mukana mm.

HUS Psykiatria

 • Kokemusasiantuntija / palkattu työntekijä akuuttipsykiatria 80 %
 • Laakson yhteissairaalan suunnittelu -ohjausryhmä
 • Laakson yhteissairaalan suunnittelu -asiakasraati
 • Psykiatrian asiakasraati
 • Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämistyöryhmä
 • Johtoryhmät / edustettuna 5 toimialalinjaa (Mieliala-, Psykoosi-, Vanhus-, Oikeus- ja Nuorisopsykiatria)
 • Ammattilaisten kehitys- ja koulutuspäivät
 • Psykoedukaatio koulutuksen suunnittelu ja koulutuksen pilotointi yhdessä ammattilaisten kanssa
 • HUS-Laurea kokemusasiantuntija yhteisvalmennus / 1 koulutus HUS Psykiatria
 • OLKA -vertaistoiminta
 • Kokemusasiantuntijoita mukana erilaisissa ryhmissä, yksilötapaamisissa ja muissa toiminnoissa, joissa halutaan kuulla asiakasnäkökulmaa, sekä erillisiä kokemusasiantuntija keikkoja

Muu HUS toiminta

 • HUS-Laurea kokemusasiantuntija yhteisvalmennus / Akuutti, Naistentaudit ja synnytys, Sydän- ja keuhkokeskus, Syöpäkeskus, Vatsakeskus, Tukipalvelut, HUS Lab, Kuvantaminen, Tulehduskeskus
 • OLKA -vertaistoiminta
 • Osassa HUS asiakasraadeissa KoKoAn edustus (somaattiset sairaudet: Akuutti​, HUSLAB, HUS Tukipalvelut​, Hyvinkään Medisiininen tulosyksikkö, Kuvantaminen​, Naistentaudit ja synnytykset, Neuro- sekä Pää- ja kaulakeskus yhteinen asiakasraati​, Sisätaudit ja kuntoutus, Sydän- ja keuhkokeskus, Syöpäkeskus, Tukielin- ja plastiikkakirurgia)

Espoon kaupunki

 • Espoon sosiaali- ja perhepalvelut / Espoon AKU -hanke / terveyskeskus, palkattu projektityöntekijä (kokemusasiantuntija) 75 % työaika
 • EKO- verkosto / Espoon kokemusasiantuntijatoiminnan kehitystyöryhmä
 • Espoon kaupunki / yhteiskehittäjät -ryhmä
 • Espoon kaupunki / leipäjono kehitystyöryhmä

Vantaan kaupunki

 • Päihdetyön kokemusasiantuntija palkattuna työntekijänä
 • Vantaan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelun suunnittelutyöryhmät

Helsingin kaupunki

 • Helsingin psykiatria
  • DKT- ryhmä (Dialektinen käyttäytymisterapia) ammattilaisen parina
 • Sekalaisia keikkoja Helsingin kaupunki, eri psykiatrian yksiköt
 • Care bundle -työryhmä

Sipoon sosiaali- ja terveystoimi / Nikkilän sosiaali- ja terveysasema                              

 • Päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanotto 1 pvä / vk
 • Kipuvastaanotto

Järvenpään kaupunki

 • JUST- matalan kynnyksen palvelut / MATALA, sosiaali- ja terveyskeskus, palkattu kokemusasiantuntija

A-klinikkasäätiö

 • Palkattu kokemusasiantuntija työntekijä 80 %

MTKL / Mielenterveyden keskusliitto

KoKoAlaisia mukana:

 • Valtakunnallinen vertaistukipuhelin ja chat palvelu
 • Kuntoutuskurssit, sopeutumis- ja voimavaravalmennukset sekä kehitystyöryhmät

Kuntoutussäätiö

 • Palkattu työntekijä / Kokemuskehittäjä, tuntipohjainen työsopimus

Muuta

 • Yhdenvertaisvaltuutetun ja ihmisoikeuskeskuksen kanssa tehty kampanja vammaisten työllisyydestä, jossa kokemusasiantuntija
 • THL: n kanssa yhteistyö itsemurhien ehkäisyn kärkihanke / itsemurhien ehkäisyn koulutus perusterveydenhuollon henkilökunnalle
 • Mielenterveysmessut: ”Itsemurha on ehkäistävissä?”-seminaari
 • KoKoA / THL fokusryhmähaastattelu 2018- jatkuu
 • Vähintään viikottaista toimintaa vankilatyössä Helsinki Sörnäinen, toimintaa myös Vantaa ja Hämeenlinna.
 • Aktiivista toimintaa savuttomuus -hankkeessa (Auroran sairaala, DIAK Helsinki ja Tampere, Lohjan ja Porvoon kaupunki, Laurea Tampere, Espoo Metropolia).
 • Viikottaista yleishyödyllistä toimintaa fattaluutana KELAssa / Espoon kaupunki ja Stop Huumeille ry sekä viikottaista kahvilanpitoa leipäjonossa
 • Päihdepäivät, seminaari
 • Marginaalissakin mahdollisuus –hanke, yhteistyö ja seminaaripäivän suunnittelu ja toteutus
 • Kerava, ryhmänohjausmallin suunnittelu ja mallintaminen (aikuissosiaalityö ja miepä) sekä ryhmän ohjaus
 • Opetustehtäviä useita Seurakuntaopistolla, romanikulttuurin ohjaajat, päihde- ja mielenterveys opiskelijat
 • Etujen ja oikeuksien valvonta –työryhmä, KoKoA ry
 • Forssan hyvinvointikuntayhtymä, auditoinnin koulutuspäivä asiakasraadille, asiantuntijuuden vahvistaminen yms.
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri ja yhteisökeskus, yhteiskehittämis- ja jaetun asiantuntijuuden seminaarin suunnittelu (01/2019)
 • Opioidikorvaushoidon verkostopäivät, Kuopio, työpaja ja edustus
 • KokeNet / A-klinikkasäätiö, Kouluttamisen taidot –valmennus, kouluttaja / projektisuunnittelija
 • Ehkäisevän päihdetyön teemapäivä / Paimio ja Sauvo
 • Koulutuskonsultaatio Nummela / hyvinvointikuntayhtymä

 

KoKoAn edustus:

 • Etelä-Suomen lihastautiyhdistys
 • Taiteen Sulattamo
 • info / Kynnys ry
 • Haaga-Helian toimittaja opiskelijat
 • Sosiaali- ja Terveysministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Mielenterveyspooli 2.0
 • Kokemustoimintaverkosto
 • Niemikotisäätiön johtoryhmä
 • Uusimaa Nyland 2019 / Uudenmaan maakunnan palvelustrategia
 • Miessakit / valtuusto
 • Miesjärjestöjen keskusliitto
 • Hyvinkään Verso ry / hallitus
 • Kris ry / hallitus
 • Mielenterveyden keskusliitto / hallitus
 • Filha ry / ohjausryhmä
 • Tasova / ohajusryhmä
 • Ehyt ry / hallitus
 • THL / Tasa-arvotiedon keskus / asiantuntija jäsen
 • Oikeusministeriö / suunnittelukokoukset
 • STM / suunnittelukokoukset
 • Säätytalo / suunnittelukokoukset
 • THL Tasa-arvo päivät
 • Uudenmaan liitto / sotu kehitysryhmä
 • Aretai / kehitysryhmä sosiaalityö
 • STM:n asiakkaan itsemääräämisoikeus IMO-työryhmä päihde- ja mielenterveyspalvelujen lainsäädäntöä valmisteleva alatyöryhmä
 • A-klinikkasäätiö/Oy, Kokemus- ja vertaistoiminnan ohjausryhmän jäsenyys
 • KokeNet / ohjausryhmän jäsenyys

 

Kokemusasiantuntija koulutukset ja muut koulutus- ja valmennuskokonaisuudet:

 • Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • HUS / Laurea ammattikorkeakoulu
 • Jävenpään kaupunki / Kokemus-tiedoksi MTEA 1 ja Mtea2 pilotti
 • MITU -hanke / savuttomuuskoutusit
 • Kokemusasiantuntija koulutus / Tampere
 • Kokemusasiantuntijakoulutus / Salo
 • OK-hanke/hanketyöntekijä Seurakuntaopiston osahankkeessa (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke) Kokemusasiantuntijakoulutukset (koulutustilaisuudet, koulutusten jalkautus eri oppilaitoksiin: Stadia, JAMK, SDO ja TAKK, kouluttajien mentorointi yms.)
 • Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset työyhteisön jäseninä –valmennus, 4 koulutuspäivää (HDL, Sovatek, A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry)
 • Tsetanes Naal -hanke, kokemusasiantuntijakoulutus romaneille, koulutuspäivät/-tilaisuudet
 • Kokemusasiantuntija tutkinnon osa, työstäminen ja tutkinnon osan perusteiden tekeminen. On mennyt läpi opetushallituksessa. On toteutettavissa ja valittavissa osaksi tutkintoa tai pelkkänä tutkinnon osana 2019 vuoden alusta
 • Väestöliitto, kokemusasiantuntijakoulutus
 • A-klinikka Oy, Asiakasauditoinnin koulutus, työyhteisöjen koulutukset ja kouluttajakoulutus ko. mallille

Hankkeet:

 • Omaishoitajaliitto Kuppi Nurin hanke
 • Rivakka ote! -hanke / Osatyökykyisille tie työelämään” -OTE HANKE / Kiipula -säätiö, kokemusasiantuntijaraati

Koulutukselliset keikat, luennot, ryhmänohjaus, haastattelut, videot yms. mm:

THL Sote messut, Kuntoutussäätiö, Amnesty International, Y-säätiö, Diakonia ammattikorkeakoulu, Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskus, Laurea ammattikorkeakoulu, Espoon mielenterveys ja päihdepalvelut, Kirkkonummen kunta, A-Klinikkasäätiö, Maria Akatemia, Velkaneuvonta, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) / Helsingin yliopisto, Velkaneuvonta, Heikki Waris -instituutti, Vamlas / Aspergerliitto, Kansalaisareena, KELAn ”Elämässä” -verkkolehti, THL/ LAPE- päivät, Ilta- Sanomat -lehti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kodin Pellervo -lehti, YLE- Akuutti, Parental Box / paboon.fi, FinFami Uusimaa, MTV 3, Fioca Oy, VESOTE- hanke, Kehitysvammaliitto, Hyvä terveys -lehti, ASPA, Suomen Akatemia / Helsingin yliopisto, Kirkkonummen kunta, Mielenterveyspooli, Tampereen yliopisto, Uudenmaan TE-toimisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, A-Klinikkasäätiö / Kokenet, Heimo, Kalliolan setlementti, Nuorten Ystävät ry, Kauniaisten lukio, Porvoon yläaste, Diksi, Klubitalo Sörnäinen, Ohjaamo Tikkurila, Kumaja Uusimaa, Vauva -lehti

Statistiikkaa:

Nettisivujen kautta tulleita keikkoja 65 kpl, sähköposteja lähetetty n. 750 kpl, koulutuskyselyitä n. 30.

Alueellisen toiminnan kehittämistarpeet 

Alueiden verkostoitumisen ja toiminnan kehittämisestä vastaavat aluevastaavat. Tarvitaan lisää tiivistä yhteydenpitoa ammatillisiin verkostoihin, kolmannen sektorin toimijoihin sekä alueella toimiviin kokemusasiantuntijoihin. Aluevastaavien tiedossa tulisi olla alueella tapahtuva, suunnitteilla oleva toiminta. Alueellinen toiminta tulisi turvata siten, että vastuu jakautuu useamman henkilön kesken eikä toiminta olisi siten niin haavoittuva.

Etelä-Karjalan toimintakertomus löytyy liitteenä.

 1. Viestintä

Tavoite

Tiedotustiimin tehtävä on vastata niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä. Sisäisen viestinnän tavoitteena on pitää jäsenistö ajan tasalla KoKoAn asioista. Lisäksi tiedotustiimi vastaa kokemusasiantuntijuutta koskevan ajankohtaisen tiedon välittäminen jäsenilleen. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on kokemusasiantuntijuuden ja KoKoAn tunnettuuden lisääminen kaikilla viestinnän foorumeilla.

Toiminta ja tulokset 

Kuluvana toimintakautena KoKoA vahvisti brändiään uudistamalla visuaalista ilmettään. Kotisivut uudistuivat (www.kokemusasiantuntijat.fi), KoKoAn logo vaihtui ja uusi KoKoA -esitekortti (10000kpl) suunniteltiin ja painatettiin. Tiedotustiimi panosti entistä aktiivisempaan some -viestintään. Erityisesti Facebookin Kokemusasiantuntijat -sivu on ollut hyvin seurattu. Tykkääjiä on jo 3137 ja määrä kasvaa edelleen. Twitterissä seuraajia on 1816.

KoKoAlla on useampia sisäisä fb-ryhmiä. Näistä tärkein on kokoalaisille tarkoitettu KoKoAlaiset -ryhmä, jossa jäseniä on 252. Ruotsinkielisille on oma KoKoAnerna -ryhmä. Lisäksi aluevastaavilla, hallituksella, tiedotustiimillä, koulutustiimillä ja strategiatiimillä on oma fb-ryhmä. Alueilla on vaihtelevasti omat fb-ryhmät. Lisäksi on kaikille avoin kokemusasiantuntijatoiminnan ideapankki, johon kuka tahansa voi tuoda näkyväksi hyviä kokemusasiantuntijatoimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä, toimintoja, hankkeita jne.

Yhteenvetona voi todeta, että KoKoAn tunnettuus eri viestintäkanavissa lisääntyi v. 2018 selvästi.

 

KoKoA:n järjestämät tapahtumat.

– KoKoA oli mukana yhteistyökumppanina A-klinikkasäätiön KokeNet -hankkeen KokeNet esittää/förevisar -seminaareissa, joita järjestettiin kaksi kappaletta. Seminaarien teemoina oli Häpeä ja Rahapeliongelmat.  Seminaarit toteutettiin yhteistyössä paikallisten sote- ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.                                                                                                                                                   – 20.11.2018 Mielenterveysmessuilla Kokenet järjesti seminaarin ”Itsemurha on ehkäistävissä?”                                                                                                                                                   – Kahdeksannet Kokemusasiantuntijoiden Kokoontumisajot järjestettiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön KokeNetin ja Psykosociala fb:n kanssa Helsingissä G18-talossa. Teemana oli Kokemusasiantuntijat goes PRO.                                                                                                                           – KoKoAa on esitelty monissa eri tilaisuuksissa ympäri Suomen.

– 18.12 KoKoA jakoi ensimmäisen kerran Mielen avain -tunnustukset ansiokkaasta toiminnasta kokemusasiantuntijuuden edistämiseksi Suomessa v. 2018. Tunnustukset jaettiin OK-hankkeelle sekä Vantaan kaupungille ja kokemusasiantuntija Hannu Ylöselle Kokemusasiantuntijan päihdevastaanotto terveysasemalla -toiminnalle.

Viestinnän kehittämistarpeet

Viestinnän kehittämistarpeet liittyvät erityisesti jäsenviestintään. Keskeistä olisi kehittää sitä, miten saadaan yhteys kaikkiin jäseniin. jäsenille suunnattu posti tulisi olla laajempaa ja sisältää enemmän uutisia KoKoA:sta.

 1. Yhdistyksen päätöksenteko

KoKoA on Mielenterveyden keskusliiton jäsen ja yhdistyksen jäsenet on valittu toimimaan sekä liittohallituksessa (Markus Lustig ja Esa Nordling) että liittovaltuustossa (Mikael Söderström) vuosina 2017 – 2020.

KoKoA ry:n seitsemäs vuosikokous pidettiin 27.1.2018 Helsingissä. Vuosikokoukseen osallistui 32 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Söderström (Helsinki). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin

Sami Munther (Helsinki), , Markku Forsström (Helsinki), Juha-Pekka Pääskysaari (Helsinki), Katri Salmi (Lahti), Tytti Franzen (Hyvinkää), Riikka Nieminen (Espoo), Tapio Rautajoki (Tampere) sekä varajäseniksi Merja Jansson (Helsinki) ja Tiina Mauno (Helsinki).                                                       Toiminnan tarkastajaksi valittiin Jukka Jokinen ja hänelle varatoiminnantarkastajaksi Heli Hämäläinen. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 20€/vuosi varsinainen jäsen, kannatusjäsen 30€/vuosi ja yhteisö- ja järjestöjäsen 50€/vuosi.

Sisäinen hallinto 

KoKoA ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 24.2.2018. Hallitus järjestäytyi seuraavasti: puheenjohtaja Mikael Söderström, varapuheenjohtaja Sami Munther, sihteeri Tytti Franzen,  jäsensihteeri Juha-Pekka Pääskysaari, rahastonhoitaja Tapio Rautajoki, aluekoordinaattori Katri Salmi, tiedottaja Riikka Nieminen ja yhdistysasiantuntija Markku Forsström.

Vuonna 2018 hallituksen kokouksia oli 9. Kolmen hallituksen kokouksen yhteydessä pidettiin hallituksen kehittämispäivä.  Toimintakauden aikana Tytti Franzen ja Sami Munther pyysivät eroa hallituksesta, mikä myönnettiin 11.8.2018. Väliaikaista sihteerin tehtävää hoiti Tiina Mauno. Ylimääräinen vuosikokous järjestettiin 29.9.2018. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Päivi Kirjavainen (Lahti) ja Teppo Uotinen (Kuopio). Varajäseneksi valittiin Ella-Maria Tuomela (Lohja). 3.10.2018 hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti Päivi Kirjavainen valittiin varapuheenjohtajaksi ja Ella-Maria Tuomela sihteeriksi. 20.12.2018 hallituksen kokouksessa jäsensihteerin tehtävä siirrettiin sihteeri Ella-Maria Tuomelalle.

 

 1. Jäsenet

 

KoKoA ry:ssä oli 31.12.2018, 365 varsinaista jäsentä joista 22 kannatusjäsentä.

(31.12.2017 251 varsinaista jäsentä ja 21 kannatusjäsentä.)

Kaikille jäsenille lähettiin sähköisesti jäsentiedote kesäkuussa 2018.

 

 1. Talous ja varainhankinta

 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tasapainossa. Toimintaa on pystytty rahoittamaan Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistyksilleen myöntämällä toiminta-avustuksella. Yhdistys sai Mielenterveyden keskusliitolta perustoiminta-avustusta ja sen lisäosaa sekä kehittämisavustusta vuodelle 2018 yhteensä 4500 euroa.

KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry

 

Post Author: Riikka Nieminen